Uitgaven van de NVvHP

Brochures

M I G R A I N E

MIGRAINE is een brochure met informatie over migraine. De brochure beschrijft in eenvoudige vorm de bestaande kennis en inzichten over hoofdpijnen.

De bedoeling van de brochure is patiënten inzicht te geven in hun ziekte, zodat ze in staat zijn om, in overleg met hun arts of specialist, tot een goede behandeling en/of oplossing van hun hoofdpijnprobleem te komen. Het is een nuttig boekje voor iedereen die meer wil weten over de verschijnselen van migraine, de uitlokkende factoren en de behandelingsmogelijkheden.

M I G R A I N E   B I J   K I N D E R E N

MIGRAINE BIJ KINDEREN is een brochure met informatie over hoofdpijnen bij kinderen. De brochure beschrijft in eenvoudige vorm de bestaande kennis en inzichten over hoofdpijnen.

De bedoeling van de brochure is ouders van patiënten inzicht te geven in de ziekte van hun kind, zodat ze in staat zijn om, in overleg met de arts of specialist, tot een goede behandeling en/of oplossing van het hoofdpijnprobleem te komen.

A A N G E Z I C H T S P I J N

AANGEZICHTSPIJN is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, geschreven door Marianne Putter. In de brochure kunt u o.a. lezen wat het verschil is tussen acute en chronische aangezichtspijn, wat de kenmerken van trigeminus neuralgie zijn en wat de behandeling inhoudt. De brochure beschrijft de mogelijke oorzaken en kenmerken van atypische aangezichtspijn en de behandeling ervan (diagnose, tandheelkunde, KNO, neurologie, pijnbestrijding, psychologie en alternatieve behandelwijzen). Behalve deze vormen komen ook bijzondere vormen van aangezichtspijn ter sprake, zoals glossopharyngeus neuralgie, postherpetische neuralgie en aangezichtspijn bij M.S. Tenslotte schrijft Marianne Putter over het sociaal leven en functioneren met aangezichtspijn.

De brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de hoofdzaken van aangezichtspijn. Daarnaast beoogt het boekje een wegwijzer te zijn naar de -van persoon tot persoon verschillende- best behandeling van aangezichtspijn.

C L U S T E R H O O F D P I J N

CLUSTERHOOFDPIJN is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten, met redactionele bijdragen van bestuursleden van de Clusterwerkgroep, neurologen en psychologen. Het boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Clusterwerkgroep. Het beschrijft de bestaande kennis en inzichten over de neuralgie van Horton, een van de ergste vormen van hoofdpijn.

De bedoeling is patiënten inzicht te geven in hun ziekte, zodat ze in staat zijn om, in overleg met hun arts of specialist, tot een goede behandeling en/of oplossing van hun clusterhoofdpijn te komen.

S P I E R S P A N N I N G S H O O F D P I J N

De brochure SPIERSPANNINGSHOOFDPIJN beschrijft de bestaande kennis van en inzichten in spierspanningshoofdpijn, de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Aan de orde komen o.a. de kenmerken en de verschillen met andere soorten hoofdpijn, de mogelijke uitlokkers, en de behandeling en therapieën. Tenslotte komt ook het sociaal leven en fuctioneren met spierspanningshoofdpijn aan de orde

B E S T E L W I J Z E

Alle brochures kosten 5,- per stuk, inclusief porto. Niet leden betalen 7,50. U kunt een of meer uitgaven bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op giro 5583217 t.n.v. het secretariaat van de vereniging te Elst, onder vermelding van de titel(s) van de uitgave(n). Vermeld duidelijk uw naam en adres; als u lid bent van de vereniging bent graag ook uw lidmaatschapsnummer

H O O F D B R E K E N S   O V E R  H O O F D Z A K E N

HOOFDBREKENS OVER HOOFDZAKEN is een boek uitgegeven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten. Na een oproep in Hoofdzaken ontving de jury 63 zgn. ego-documenten: artikelen, verhalen, ervaringen, gedichten, enz. van mensen die aan een of andere vorm van hoofdpijn lijden. Daarvan zijn 33 bijdragen in dit boek opgenomen. Soms humoristisch, dan weer emotioneel. Soms somber, maar veelal positief. Een van de uitspraken uit het boek: "Had ik maar een ander hoofd!" Doel van het boek is de bekendheid met migraine en aanverwante hoofdpijnen te vergroten. De 'buitenwereld' moet ervan overtuigd raken dat hoofdpijn een ernstige fysieke, psychische en sociale handicap is die de kwaliteit van het leven ernstig aantast. ISBN is 90 802 975 18.


Het adres van het secretariaat van de NVvHP is: Postbus 65, 6660 AB Elst
Bezoekadres: Prinses Irenestraat 80, 6661 EA Elst.
Telefoon (zakelijk) 0481-352658
fax: 0481-352264
Voor informatie en lotgenotencontact, telefoon: 0900-2020590 (30ct/minuut), van maandag t/m vrijdag: 's morgens van 10 - 12 uur; 's middags van 2 - 4 uur.
e-mail: hoofdpijnpatienten@planet.nl

Terug naar Informatie

Terug naar de Migrainerubriek